کارگاه مس صوی در ترکیه برای کسانی که به قهوه ترک یا ایبریک علاقه دارند نام آشنایی ست. کارگاهی که نه فقط قهوه جوش که دیگر ظروف مسی را هم با ظرافت و به صورت دستی تولید می کند. جذوه های صوی محبوب حرفه ای های قهوه ترک است. با درون نقره اندود شده که مانع تاثیرگذاری مس در طعم قهوه می شود. از میان محصولات صوی، سه اندازه جذوه در ایران به فروش می شود، به همراه جذوه ای مخصوص چپ دست ها.