روز ۱۸ اسفند ماه ۹۵ دانشکده هنر و معماری واحد غرب تهران در بلوار اشرفی اصفهانی افتتاح شد. در این رویداد یک روزه دانشجویان، مسئولین دانشگاه آزاد به همراه مدیران و اساتید این دانشکده با قهوه سگافردو و قهوه ساز ایروپرس آشنا شدند. در آیین گشایش این دانشکده از بیش از دویست نفر با قهوه سگافردو پذیرایی شد.