طی روزهای برگزاری جشنواره نوروزی خیریه روشنای امید از حاضران با قهوه سگافردو پذیرایی شد.

خیریه روشنای امید از سوم تا ششم اسفندماه ۹۵ در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شد و طی این روزها بازدیدکنندگان مختلفی از جمله هنرمندان، اهل سیاست، بازیگران سینما و ورزشکاران ملی به این خیریه آمدند و طی این روزها از بیش از ۵۰۰ نفر با قهوه سگافردو پذیرایی شد.