توضيحات محصولات

۱.۲۰ کیلوگرم
درجه روست متوسط رو به تیره
۱۰۰ درصد عربیکا
با گواهینامه rainforest alliance